Εφαρμογή παρακολούθησης λειτουργίας σταθμού φόρτισης